Fritt fram i trapphuset

Inom KKB pågår ständigt arbete för våra hyresgästers Boendetrygghet och säkerhet. Myndigheterna ställer krav på brandsäkerhet och framkomlighet och därför gäller följande för dig som bor i flerfamiljshus med trapphus, korridor eller loftgång:
  • Trapphus och loftgångar ska vara fria från brännbart material
  • Fri väg ska finnas för utrymning vid brand och ambulanstranporter

Vid brand eller olycka kan hinder i trapphus och på loftgångar medföra livsfara. Därför är det angeläget att alla våra hyresgäster deltar i arbetet för Boendetrygghet och säkerhet. Visar det sig, att reglerna inte efterföljs kan extra brandsyn krävas och kostnaden debiteras då den hyresgäst, som förorsakat detta.