Miljöarbete

Utdrag ur vår miljöpolicy:

”KKB Fastigheter AB ska bidra till ett ekologiskt hållbart samhälle och ska i sitt dagliga arbete ständigt verka för att arbeta i enlighet med följande fyra grundprinciper:  

  • Vi ska inte mer än nödvändigt utsätta naturen för koncentrationsökning av ämnen från  exempelvis förbränning av fossila bränslen. 

 

  • Vi ska inte använda ämnen av typen långlivade kemikalier från samhällets produktion som ökar koncentrationen av sådana ämnen i naturen.

 

  • Vi ska inte störa eller tränga undan naturen genom onödig markanvändning såsom asfaltering av grönytor.

 

  • Vi ska på lång sikt använda resurser så effektivt som möjligt genom återanvändning, materialåtervinning och energiåtervinning”.

KKB Fastigheter AB antog år 2004 en långsiktig plan för framtida energibesparing och har sedan dess sänkt energiförbrukningen i fastighetsbeståndet med drygt 23 %. Under år 2012 ska bolaget sänka förbrukningen med ytterligare minst en %-enhet och samtidigt öka andelen förnyelsebara energikällor. Målet är att år 2012 ha genomfört energibesparing på 25 %, det vill säga en fjärdedel av energi-förbrukningen i beståndet, sedan år 2004. En besparing som motsvarar årsförbrukningen hos 200 normalvillor. 

För att nå målet gör bolaget flera investeringar som medför energibesparing i uppvärmningen av bostäder, bland annat installerades en solfångaranläggning på taket i det senaste nybyggnads-projektet vid Kapellvägen i Kävlinge. Detta är bolagets första projekt i vilket en solfångaranläggning installeras för att bereda varmvatten till lägenheterna. Anläggningen beräknas bidra till att spara ca  11 000 kWh gasförbrukning per år, vilket motsvarar halva årsförbrukningen i en normalvilla.

KKB tog år 2009 ett första steg mot klimatneutral uppvärmning genom att byta sina gasleveranser till en mix som innehåller 25 % närproducerad biogas. Biogasen är klimatneutral eftersom den är förnybar och ersätter fossila bränslen. Under år 2011 förnyades detta avtal att gälla i ytterligare fyra år. Samtidigt tecknades nytt elleveransavtal med Skånska Energi AB för perioden 2012-2014 där leverantören förbinder sig att leverera 100 % förnybar vattenkraftsproducerad el.

Exempel på åtgärder under åren 2004 – 2011

Tilläggsisolering av drygt 30 000 kvm vindsutrymmen i Löddeköpinge, Kävlinge och i Furulund.

Ombyggnad av värmesystemet inom Roteringområdet med bl a ändrad teknik för radiatorstyrning.

Rörelsedetektorer för belysning har installerats i samtliga miljöhus på Korsbacka.

Ombyggnad och utökning av central driftövervakning för flera fastigheter, vilket ger optimerat resultat, god övervakning och snabb insats vid avbrott i värmeleverans.

Injustering och  värmereglering i flertalet av våra fastigheter.

Fönsterbyte inom bl a Roteringområdet i Löddeköpinge och på Trädgårdsgatan 1 – 3 i Furulund.

Ca 1 000 meter värmekulvert från Roteringområdet till Norrehedsområdet har ersatts av helt ny panncentral vid Bagerivägen.

Ett antal nya varmvattenberedare och gaspannor installeras varje år inom ramen för planerat underhåll i våra radhus - alla med ny, effektiv teknik.

Ett antal nya ventilationsaggregat installeras inom ramen för planerat underhåll i våra äldre fastigheter vilket bl a bidrar till lägre elförbrukning.

Energieffektiva lampor och rörelsedetektorer för belysning har installerats i flera fastigheter bl. a. för ytterbelysningen inom kv. Byhornet, inom tvättstugor på Korsbackaområdet samt för ytter-, trapp- och källarbelysning i kv. Lavendeln i Furulund.

Bolaget arbetar också kontinuerligt med central driftövervakning vilket ger optimerat resultat, god övervakning och snabb insats vid avbrott i värmeleverans.

Nya energieffektiva gaspannor med kondenseringseffekt har under år 2011 installerats i panncentralerna på Roteringvägen i Löddeköpinge, på Trädgårdsgatan 1 i Furulund och på Nygatan 3 i Kävlinge. Dessa panncentraler levererar tillsammans värme till ca 22 000 kvm bostäder och lokaler. I samband med dessa installationer har även värmeregleringen setts över och både värme- och varmvattenförsörjningen har byggts om. Fler fastigheter i beståndet är aktuella för liknande åtgärder under kommande år.

Alla fastigheter har enligt Boverkets föreskrifter om energideklaration deklarerats.

Inventering och sanering av PCB i våra byggnader slutfördes under år 2009. 

 

Kapellvägen i Kävlinge där det installerats solfångar-anläggning på taket.

Miljöhus med återvinning finns på våra områden.

Sedumtak på miljöhusen på Notarievägen i Löddeköpinge.

Elbil på Korsbacka i Kävlinge.