Vision och verksamhetsidé

Vår vision

KKB Fastigheter AB ska år 2019 vara det bästa valet för boende i
Kävlinge kommun, ha levt upp till sitt ledord och vara känt för
långsiktighet och kvalitetstänkande samt också vara känt för en väl
fungerande avtalsförvaltning med professionell service och välskötta
fastigheter.

  

Vår verksamhetsidé

KKB Fastigheter AB ska, inom sitt verksamhetsområde Kävlinge
kommun genom aktiv och professionell avtalsförvaltning och i samverkan med hyresgästerna erbjuda en för hyresmarknaden på respektive ort och område attraktiv boendeform respektive arbetsplats med god kvalitet och service, och genom nyproduktion aktivt verka för en god samhällsbyggnad. Vidare ska verksamheten bedrivas med kvalitets- och miljöhänsyn och i samverkan med kretsorganisation och övriga aktörer inom samtliga processer.”
 

KKB:s ledord är ”trygghet i boende och verksamhetslokaler” skapad genom att vi; arbetar nära kunden, är professionella med ett proaktivt arbetssätt, är utvecklingsorienterade och jobbar med ständiga förbättringar samt att vi hjälps åt och håller ihop. 

Våra övergripande verksamhetsmål

KKB:s övergripande verksamhetsmål fram till år 2017 ska vara att

  • över tiden ha en uthyrningsgrad om minst 99 % totalt
  • omflyttningsfrekvensen totalt ska i genomsnitt understiga 15 %
  • ha en synlig soliditet som ska uppgå till minst 19 %
  • producera i genomsnitt minst 30 nya bostadslägenheter per år
  • driftrelaterade förbrukningar genom aktiva insatser ska minska med minst 1 % årligen
  • underhålls- och förädlingsgraden ska i omfattning motsvara minst ca 18-20 % av hyresintäkterna
  • bolagets direktavkastning ska genomsnittligt vara lägst 4,25 % definierat enligt Ägardirektivet
  • all personal ska ha genomgått för respektive befattning relevant fortbildning om minst 2 heldagar per år