Hållbarhetsarbete

Vårt hållbarhetsarbete är kopplat till Agenda 2030 och FN:s globala hållbarhetsmål. Vi har identifierat de sju mål där vi kan göra störst skillnad och gjort en handlingsplan för vad som behöver göras. Målet är en helt fossilfri verksamhet till 2030.

Effektiv resursförbrukning

Vår uppvärmning kommer från förnybar och fossilfri biogas och vi har även investerat i teknik som reducerar övertemperaturer i våra bostadshus. Nya dynamiska strålsamlare i kök och badrum i varje lägenhet minskar vattenförbrukningen. Vi köper enbart in el från förnybara källor och vi har flera solcellsanläggningar i drift.

Klimatsmarta transporter

För att minska klimatpåverkan från resor och transporter har vi införskaffat tre nya elbilar och investerat i infrastruktur för laddning av elbilar både i anslutning till samhällsfastigheter och bostadsprojekt. Många av våra nyproduktionsprojekt ligger stationsnära och erbjuder klimatsmart pendling.

Vi blir bättre tillsammans

För att påskynda omställningen deltar vi i Sveriges Allmännyttas Klimatinitiativ, där de allmännyttiga bostadsbolagen samverkar för att minska utsläppen av växthusgaser genom ambitiösa mål, samverkan och aktivt erfarenhetsutbyte. Genom att inspirera och peppa varandra kan bostadsföretagen göra omställningen snabbare än var och en för sig.

De två övergripande målen är:

  • En fossilfri allmännytta senast 2030
  • 30 procent lägre energiförbrukningen till 2030 (räknat från år 2007)

 

 

Två kvinnor träffas vid havet

Hållbart byggmaterial

Vi bygger kvadratsmart och arbetar kontinuerligt med att minska mängden material vi använder vid nyproduktion och ombyggnation, att i större utsträckning använda förnybara råvaror och återvunnet eller återbrukat byggmaterial samt att säkerställa att de material vi använder inte innehåller farliga ämnen.