Parkering & Bilkörning

Förhyrd bilplats

På vissa av våra bostadsområden har vi lediga bilplatser, på andra områden är det kö. Om du vill hyra en bilplats, kontakta vår Kundservice på bostad@kkb.se eller 046-28 73 100. Hyrd bilplats får endast användas till personbil eller motorcykel, fordonet ska inte vara avställt eller ha körförbud.

Parkering utan avgift

På en del av våra bostadsområden finns bilplatser där hyresgäster kan parkera kostnadsfritt högst 24 timmar i följd på vardagar. Bilplatserna är endast avsedda för personbil och motorcykel – inte husvagnar, husbilar, släp, lastbilar eller liknande. De får inte användas till fordon som är avställda eller har körförbud.

Vid överträdelse från reglerna ovan har KKB rätt att utfärda en kontrollavgift om för närvarande 400 kronor per dygn. Sådan kontrollavgift kan utfärdas under de fem första dygnen, därefter kan KKB gå vidare med ärendet till kommunen.

Parkering på handikapp-plats

För att få parkera på bilplats märkt HCP krävs tillstånd som utfärdas av Kävlinge kommun efter behovsprövning. Tillståndet är personligt och gäller då innehavaren själv kör fordonet, eller då innehavaren är passagerare och har beviljats tillstånd som passagerare samt är beroende av förarens hjälp utanför fordonet. En HCP-plats är inte personlig, utan kan användas av alla hyresgäster och besökare som har parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Maxtid för parkering är 24 timmar, om inte annat anges invid HCP-skylten.

Vid behov av parkeringstillstånd för rörelsehindrade, kontakta Kävlinge kommuns kundtjänst på 046-73 90 00.

Bilkörning inom våra bostadsområden

Av hänsyn till människor och djurs säkerhet är det inte tillåtet att köra bil inom våra bostadsområden. 
Undantag görs i följande fall:

  • Fordon med tillstånd
  • Utryckningsfordon, renhållningsfordon, hantverkare som ska utföra arbete beställt av KKB, brevbärare och KKB-medarbetare med arbetsfordon
  • Vid in- och utflyttning
    KKB utfärdar då ett särskilt tillstånd som gäller under två dagar. För att tillståndet ska gälla måste datum vara ifyllt. Tillståndet ska placeras väl synligt i bilrutan vid förarplatsen. Tillståndet gäller endast vid på- och avlastning i samband med flytten. Det är alltså inte tillåtet att parkera inom området utöver av-/pålastningstiden.
    Bilkörning på gården ska ske med största försiktighet, här har du som förare alltid väjningsplikt.